Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1.   Informace o zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o právech a souvislostech, vztahujících se ke zpracování osobních údajů společností ESKO generator, s.r.o., IČO 07818025, se sídlem Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77342 (dále též „Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019 Sb.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji Subjektu zpracování osobních údajů (př. zákazníka, uchazeče o zaměstnání apod.) – zejména shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Zpracovávat osobní údaje může buď Správce nebo Zpracovatel. Správcem osobních údajů je právnická osoba, která stanovuje účel zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje na základě smluvního vztahu se Správcem.

V následujících kapitolách lze nalézt informace, jaké osobní údaje jako Správce shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud je získáváme a jaká základní práva v oblasti ochrany osobních údajů můžete jako Subjekt zpracování osobních údajů uplatnit. Informace se týkají např. také potenciálních klientů, dodavatelů či budoucích zaměstnanců, se kterými nemá ESKO generator s.r.o. dosud uzavřen smluvní vztah, ale dochází k vyjednávání o jeho uzavření, případně bývalých klientů, u nichž má ESKO generator s.r.o. oprávněný důvod ke zpracování osobních údajů, dále návštěvníků webových stránek či jiných elektronických platforem ESKO generator s.r.o.

Odpovědi na dotazy ke zpracování osobních údajů společností ESKO generator s.r.o. je možné získat buď v provozovně společnosti na adrese Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika, e-mailem na adrese info@eskogenerator.cz nebo telefonicky na lince +420 724 898 469.

2.   Typy osobních údajů a způsoby jejich zpracování

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro jasně a srozumitelně definované účely, a to zákonnými prostředky a po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu zpracování.  Zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nutný pro plnění smluvních povinností, resp. pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Správce průběžně posuzuje, zda trvá potřeba zpracování osobních údajů pro určitý účel a pokud již takový účel neexistuje, jsou osobní údaje likvidovány či vymazány.

Jedná se o zpracování zejména následujících údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje

Identifikačními nebo kontaktními údaji jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, faxové číslo, korespondenční adresa, e-mail či jiný obdobný kontaktní údaj, u zákazníka, dodavatele či jiného smluvního partnera podnikající fyzické osoby taktéž IČO a DIČ. Tato data získává Správce přímo od Subjektu zpracování osobních údajů, případně z veřejně dostupných zdrojů (př. Obchodní rejstřík apod.). Dalším možným identifikačním údajem je IP adresa klienta používaného počítače.

 • Personální údaje

Odesláním svého životopisu udělujete dobrovolně Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v životopisu, motivačním dopisu či v jiném souvisejícím sdělením, za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici Správce.

Správce nezpracovává osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivých údajů (údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení, údaje o zdravotním stavu nebo o sexuálním životě či orientaci), pokud k tomu není povinen dle zákona.

3.   Účely a právní podklady pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro jasně a srozumitelně definované účely, mezi které patří zejména:

 • Plnění smlouvy

Správce je oprávněn zpracovávat identifikační a kontaktní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to i bez souhlasu Subjektu zpracování osobních údajů. Správce uchovává vaše identifikační údaje po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

 • Obchodní a marketingové účely

Správce je oprávněn na základě vašeho souhlasu zpracovávat vaše kontaktní údaje pro obchodní a marketingové účely. Udělení souhlasu není třeba ve chvíli, kdy Správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků v rámci oprávněného zájmu za účelem tzv. přímého marketingu (př. obchodní sdělení zasílaná e-mailem, průzkum spokojenosti zákazníků).

Udělení souhlasu ke zpracování kontaktních údajů pro obchodní a marketingové účely je dobrovolné a zůstává v platnosti po dobu, dokud jej neodvoláte. Tento souhlas jste oprávněni odvolat kdykoliv prostřednictvím odpovědi na zaslané obchodní sdělení či prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 1 tohoto dokumentu.

 • Účast ve výběrovém řízení na pracovní pozici

Na základě vašeho souhlasu je Správce oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici vykonávanou pro Správce. Správce je na základě udělaného souhlasu též oprávněn vést vaše kontaktní a personální údaje v personální databázi Správce.

Udělení souhlasu ke zpracování a uchování vašich personálních údajů je dobrovolné. Tento souhlas udělujete na dobu jednoho roku od zaslání údajů. Tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 1 tohoto dokumentu.

4.   Cookies

Tato část popisuje použití souborů cookies, které používá Správce na svých internetových stránkách www.eskogenerator.cz. Poskytuje vysvětlení, co cookies jsou, k čemu jsou Správcem používány, jak je přijmout, upravit či odmítnout.

 • Soubory cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (př. preferovaný jazyk, používané zařízení a další nastavení). Příští návštěva stránek tak pro vás může být snazší. Máte-li ve webovém prohlížeči cookies povoleny, může Správce zpracovávat záznamy o vašem chování na webových stránkách za účelem analýzy a vylepšení provozu těchto internetových stránek. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobit prostředí vašim potřebám. Správce respektuje vaše právo na soukromí, proto se můžete rozhodnout, že některé cookies nebudete akceptovat. Blokování některých cookies však může ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby budete mít k dispozici.

 • Druhy používaných cookies a jejich využití

Správce www.eskogenerator.cz využívá soubory cookies, které lze rozdělit podle doby jejich platnosti nebo podle účelu.

Krátkodobé cookies – platí po dobu vaší návštěvy a po opuštění stránek pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.
Dlouhodobé cookies – mají platnost několik měsíců a usnadňují případný návrat na stránky.

Nezbytné technické cookies – jsou nutné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí (navigace stránky, volba jazyka, přihlášení do zabezpečené části). Bez těchto cookies nebude pravděpodobně webová stránka správně fungovat. Zakázání těchto cookies proto nedoporučujeme s ohledem na riziko omezení dostupnosti služeb, které od této stránky očekáváte. Tyto cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Analytické cookies – umožňují sledování počtu návštěvníků a zdrojů návštěv prostřednictvím služby Google Analytics, což nám pomáhá zlepšovat výkon stránek. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou pro vás nejpřínosnější. Všechny informace, které cookies shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud nepovolíte používání analytických cookies ve vašem prohlížeči, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následného vylepšování našeho webu.

 • Nastavení cookies

Při vstupu na internetovou stránku Správce vám byla zobrazena zpráva, která vás upozornila na používání cookies. Pokud budete pokračovat v užívání této stránky, vezměte prosím na vědomí, že výše zmíněné technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek. Zakázání těchto cookies proto nedoporučujeme s ohledem na riziko omezení dostupnosti služeb, které od této stránky očekáváte. Ostatní soubory cookies jsou již zcela volitelné. Ukládání cookies lze také zakázat v nastavení webového prohlížeče.

 • Práva v souvislosti s využitím cookies

I v souvislosti se zpracováním cookies máte možnost využít svých práv pro zpracování osobních údajů, která jsou popsána v kapitole 7. Práva Subjektů zpracování osobních údajů.

5.   Předávání osobních údajů třetím stranám

Veškeré osobní údaje získané od Subjektů zpracování osobních údajů využívá Správce výhradně pro vnitřní potřebu. Správce je však oprávněn předat osobní údaje Subjektu zpracování osobních údajů třetím stranám, a to v následujících případech:

 • subdodavatelům (př. kontaktní údaje zákazníka pro účely přepravy či zprovoznění zákazníkem objednaných produktů a služeb),
 • právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy se Subjektem zpracování osobních údajů,
 • veřejným orgánům na základě právní povinnosti (př. Policie ČR).

6.   Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem v České republice. Správce využívá přiměřená organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem.

7.   Práva Subjektů zpracování osobních údajů

 • Přístup k informacím

Přirozeným právem Subjektu zpracování osobních údajů je právo získat informace o svých osobních údajích, které o něm Správce zpracovává (účel, typ dat, doba zpracování atd.).

 • Oprava osobních údajů

Subjekt zpracování osobních údajů má právo na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Správcem v případě, že jsou nepřesné či neaktuální. 

 • Výmaz osobních údajů

Může též uplatnit právo na výmaz svých osobních údajů, a to za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění zákonných povinností či oprávněného zájmu Správce.

 • Omezení osobních údajů

Subjekt zpracování osobních údajů má rovněž právo na omezení zpracování svých osobních údajů Správcem např. v případě, že:

–       jsou nepřesné,

–       je Správce již nepotřebuje pro účely zpracování, nicméně třetí strana je požaduje pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

 • Vznést námitku

Subjekt zpracování osobních údajů má též právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 • Oznámení o opravě, výmazu nebo omezení

Subjekt zpracování osobních údajů má rovněž právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na poskytnutí a předání osobních údajů

Subjekt zpracování osobních údajů může uplatnit právo na poskytnutí údajů, které o něm Správce zpracovává. Subjekt zpracování osobních údajů může též požádat Správce o předání jeho osobních údajů jinému správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a to v rozsahu údajů, které Subjekt zpracování osobních údajů Správci sám poskytl.

 • Právo odvolat souhlas

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu uděleného Subjektem zpracování osobních údajů, má Subjekt zpracování osobních údajů právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu ale nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních důvodů, ani na zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl souhlas Subjektu zpracování osobních údajů platný.

Veškerá výše uvedená práva lze uplatnit u Správce na adrese provozovny společnosti: ESKO generator s.r.o., Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika, e-mailem na adrese info@eskogenerator.cz nebo telefonicky na lince +420 724 898 469. V případě, že Subjekt zpracování osobních údajů uplatní práva uvedená výše, má Správce právo a povinnost jednoznačně identifikovat takového žadatele. Pokud uzná Správce z hlediska ochrany soukromí za nutné, může žadatele požádat o poskytnutí dalších informací potřebných k ověření jeho totožnosti. Bez dostatečné identifikace žadatele může Správce žádost odmítnout. Může také zamítnout žádosti, které se nepřiměřeně opakují nebo jsou zjevně neopodstatněné.

V případě, že se Subjekt zpracování osobních údajů domnívá, že je zpracovávání osobních údajů Správcem v rozporu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné k 1.2.2023.